Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...

Skawina: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina
Numer ogłoszenia: 144448 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. (012) 276 21 37, faks (012) 276 21 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.skawina.net


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szkolenia są skierowane do osób zamieszkujących w Gminie Skawina, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy (200 000 euro). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale 4 SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy posiadający wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać ten z wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestrów. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie podwykonawca Wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy oraz oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru placówek prowadzących agencję zatrudnienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 (A, B) do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia został spełniony - jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, na zlecenie zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotów, po minimum jednej (1) usłudze szkoleniowej w każdym z wymienionych poniżej pięciu (5) zakresów: 1. rozwój kompetencji społecznych, 2. rozwój kompetencji życiowych, 3. rozwój kompetencji rodzicielskich lub praca z rodziną, 4. realizacja zajęć w zakresie integracji emocjonalnej i/lub komunikacji partnerskiej, 5. realizacja zajęć grup samopomocowych i lub grup wsparcia. Łącznie Wykonawca wykaże się realizacją minimum 5 różnych usług (5 ww. różnych zakresów tematycznych), przy czym usługi te (zakresy tematyczne mogły być realizowane w ramach wielu umów lub w ramach jednej umowy). Każda z usług szkoleniowych ma być zrealizowana w wymiarze co najmniej 1 dnia szkoleniowego (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 h dydaktycznych) i każda ma być zrealizowana dla co najmniej 5 osób. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług szkoleniowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (w tym liczby dni szkoleniowych i liczby uczestników), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Wykaz powinien obejmować główne usługi, tj. usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku doświadczenia określonego w Rozdziale 6.3. SIWZ i musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie. Dowodami, o których mowa powyżej mogą być: a) poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane) , z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie. W przypadku gdy usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze Postępowanie Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału kadrowego wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (min. 100 000 PLN), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie w formule spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Doświadczenie wykonawcy - 70

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: a. Zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminów realizacji szkoleń, b. Zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy, (za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgops.skawina.net/page/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie Ul. Żwirki i Wigury 13 32-050 Skawina Tel: 12 256 04 59 wew. 59 Faks: 12 256 04 51.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie Ul. Żwirki i Wigury 13 32-050 Skawina pok. 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

Pliki do pobrania (w formacie pdf)

Pliki do pobrania (w formacie Word)

Wyjaśnienia

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina