INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z realizacją obowiązków prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie informuje, iż udostępnione Ośrodkowi dane osobowe są przetwarzanew celu realizacji zadań ustawowych. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 32-050 Skawina. Inspektorem ochrony danych u administratora jest Pani Artura Flasz (e-mail iod@mgops.skawina.net). Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a prawny obowiązek wynika przede wszystkim z art. 100 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2220 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 670 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2134 z późn. zm.) – przetwarzanie danych jest wymogiem nałożonym przez ustawę. Dane te przetwarzane będą przez okres realizacji zadań przez administratora, który wynika z przepisów prawa i decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy administratora. W zakresie przewidzianym w przepisach prawa mogą nimi być także organy administracji publicznej, sądy i organy egzekucyjne.

W zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania stronie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina