Klub Samopomocowy w Radziszowie

Informujemy, że od 20 maja 2019 r., rozpocznie działalność filia placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”, Klub Samopomocowy w Radziszowie.

Placówka zlokalizowana będzie w dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, przy
ul. Szkolnej 4 i prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zajęciach serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje dotyczące placówki można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, pod nr telefonu 12 276 21 37.

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina