Informacja o naborze uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „południe”. Klub Samopomocowy w Jurczycach


Informujemy, że od 15 maja 2020 r., rozpocznie się nabór ciągły uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „południe”, Klub Samopomocowy w Jurczycach.

Placówka zlokalizowana będzie w Domu Ludowym „Hallerówka”, Jurczyce 25 i prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Samopomocowy w Jurczycach przeznaczony jest dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Klub Samopomocowy zapewni realizację zadań mających na celu aktywizację, rozwój zainteresowań i poprawę funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, poprzez:

a) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zapewniające pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego;

b) usługi aktywizująco-usprawniające, podnoszące sprawność i motywację uczestników do udziału w życiu społecznym i rodzinnym oraz inicjujące integrację międzypokoleniową;

c) usługi wspomagające, dedykowane zarówno uczestnikom jak i ich rodzinom, polegające na udzieleniu informacji, poradnictwie, edukacji i wsparciu w radzeniu sobie w sytuacji choroby, starości, niepełnosprawności

d) usługi wsparcia i konsultacji psychologicznych;

e) oddziaływania terapeutyczne - grupowe i indywidualne, kluby dyskusyjne, warsztaty biograficzne i spotkania międzypokoleniowe;

f) zajęcia w formie arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii informatycznej, rozrywkowej, reminiscencyjnej, terapii ruchowej i terapii kulinarnej. W miarę możliwości realizowana będzie również ergoterapia.

Rekrutacja:

- Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem, będą dostępne na stronie internetowej MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie oraz w Placówce dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24.

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem:

- w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

- w Placówce dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24

- za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie seniorów INFORMUJEMY że zgłoszenia można również dokonywać telefonicznie dzwoniąc pod numer 12 276 20 46 wew. 32 lub 785 167 102

Rekrutacja realizowania będzie przez pracowników MGOPS oraz pracowników Placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24 w godzinach pracy jednostek.

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

- w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina